מדיניות ופרטיות

אתר האינטרנט של פלאנטיס אגרו

 1. כללי
  1. מדיניות פרטיות זו של אתר האינטרנט שכתובתו www.plantis.co.il ("האתר") אשר מופעל והינו בבעלות של חברת פלאנטיס אגרו בע"מ ח.פ 516225216 מהיישוב קשת ("החברה"), מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המפורסמים באתר ("תנאי השימוש"), ועל כן כל אחד מהמשתמשים באתר ("המשתמש") נדרש לקרוא את מדיניות הפרטיות ביחד ובכפיפה אחת עם תנאי השימוש של האתר.
  2. מטרת מדיניות פרטיות זו הינה לפרט למשתמש מהו המידע הנאסף על ידי החברה כתוצאה מביקור המשתמש באתר, ואת השימושים שעלולה לבצע בו החברה.
  3. השימוש והגלישה באתר, לרבות צפייה בתכנים ו/או ביצוע כל פעולה אחרת המוצעת באתר, כפופים למדיניות הפרטיות שתפורט להלן ולהסכמת המשתמש להיות כפוף לכלל הוראות מדיניות הפרטיות המפורטת להלן ("מדיניות הפרטיות"). לפיכך בטרם השימוש באתר ו/או בתכניו, המשתמש נדרש לקרוא היטב את מדיניות הפרטיות על מנת לוודא כי הבין את מלוא התנאים הכלולים בה וכי הסכים למלוא הוראותיה.
  4. שימושו של המשתמש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא קרא והבין את התוכן והמשמעות של כלל הוראות מדיניות הפרטיות וכי הוא מסכים באופן מוחלט וללא הסתייגות לכל הוראות ותנאי מדיניות הפרטיות. במידה שהמשתמש אינו מסכים לכלל הוראות ותנאי מדיניות הפרטיות, הינו מתבקש לחדול מכל שימוש באתר ו/או בתכניו באופן מיידי.
  5. לצרכי נוחות בלבד, מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר ובלשון יחיד, אולם חלה על גברים ונשים כאחד, על יחיד ועל רבים כאחד, כמו גם על אנשים פרטיים ותאגידים כאחד.
 1. פרטי המשתמש
  1. במסגרת השימוש באתר, ייתכן שיתבקש המשתמש להזין פרטים, לרבות פרטיים אישיים כגון: שם, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני תקפה, מספר תעודת זהות, גיל פרטי כרטיס אשראי, האם הנו בעל רישיון מאת היק"ר לשימוש במוצרי קנאביס לשימוש רפואי ואילו מוצרי קנאביס רפואי היה מעוניין לרכוש בהתאם לדין. 
  2. לעניין זה מובהר כי על פי הדין, לא חלה על המשתמש כל חובה להזין פרטים לאתר לרבות פרטים אישיים של המשתמש ו/או לחשוף אותם ו/או מידע אחר בפני החברה, ואולם יובהר כי ככל שיבחר המשתמש שלא להזין באתר פרטים כמבוקש באתר, ייתכן שלא יתאפשר למשתמש לגשת לאתר ו/או לבצע פעולות מסוימות באתר.
  3. בהזנת פרטים ומידע על ידי המשתמש לאתר, המשתמש מביע הסכמתו להעביר לחברה את הפרטים שהזין לרבות פרטיו האישיים על פי שיקול דעתו הבלעדי ומרצונו החופשי, על מנת להיכלל במאגר המידע של החברה. כמו כן במסירת מידע לחברה, המשתמש מתיר לחברה לעשות שימוש במידע שהעביר כולל פרטים אישיים ובמידע אשר נאסף אודות המשתמש כתוצאה משימוש באתר, לצרכים המפורטים במדיניות פרטיות זו. אם כותבים את זה במקום שהוא ממלא את הפרטים? 
  4. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה, המשתמש מסכים כי במקרה בו החברה תהא סבורה שהמשתמש מפר את הדין ו/או את מדיניות הפרטיות ו/או מבצע מעשה או מחדל העלול לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר ולבצע כל פעולה אחרת שהחברה תמצא לנכון על מנת להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או על זכויות של צדדים שלישיים ואף להעביר מידה אודות המשתמש לצדדים שלישיים, כאשר המשתמש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לאיזה מפעולותיה כאמור. 
 1. סודיות ופרטיות
  1. בעצם שימושו של המשתמש באתר, המשתמש מצהיר שהוא מודע לכך שעם הזנת פרטים באתר (לרבות פרטים אישיים) פרטיו ייכללו במאגר המידע של החברה, וכי הוא מודע לכך שייתכן כי כתנאי לשימוש באתר יתבקש לספק לחברה מידע נוסף אודות המשתמש – לרבות  אלו המפורטים בסעיף 2.1 לעיל. 
  2. המשתמש מתחייב להזין באתר מידע נכון ומדויק אודות המשתמש, וכי לא יעביר מידע שגוי ו/או מוטעה. 
  3. המשתמש מודע לכך כי תוך כדי שימושו באתר, ייתכן שהחברה תאסוף מידע אודות המשתמש, בין היתר בקשר למיקומו, בקשר לזיהוי המשתמש ולמכשיר האלקטרוני באמצעותו המשתמש משתמש באתר, וכן מידע סטטיסטי שנאסף בגין השימוש של המשתמש באתר אשר ישמרו גם כן במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או שנאספו על ידי החברה כתוצאה משימוש המשתמש באתר, בהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו ו/או על פי המטרות המותרות בדין.
  4. להלן יפורטו המטרות לשמן יעשה שימוש בפרטי המשתמש לרבות מידע שיוזן לאתר על ידי המשתמש ומידע שייאסף לגביו כתוצאה משימושו באתר: (א) מתן האפשרות לשימוש באתר, בין היתר על ידי איתור המיקום ממנו המשתמש עושה שימוש באתר, ולצורך תחזוקת האתר, ביצוע שינויים ושיפורים באתר; (ב) פילוח, סקרים, וניתוח סטטיסטי, לרבות מידע אודות הרגלי השימוש של המשתמש – מבלי לזהות את המשתמש הספציפי; (ג) זיהוי המשתמש ומניעת שימוש באתר על ידי גורם שאינו המשתמש; (ד) יצירת קשר עם המשתמש, לרבות משלוח הודעות, פרסומות ועדכונים רלוונטיים, למטרות שיווק ודיוור ישיר; (ה) אספקת שירותים אשר המשתמש ביקש לבצע באמצעות האתר; ו- (ו) העברת פרטי המשתמש לבתי מרקחת בישראל לצורך מכירת מוצרים אותם מבקש המשתמש לרכוש.
  5. החברה תפעל בהתאם לדין בקשר לשמירה על פרטיות ואבטחת המידע אודות המשתמש ומידע שסיפק לאתר אשר ברשותה של החברה, ולא תעביר מידע הנוגע למשתמש לצדדים שלישים אלא במקרים המפורטים להלן: (א) המשתמש ביצע באמצעות האתר ו/או תכנו מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או בצד שלישי; (ב) התקבל בידי החברה צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור מידע אודות המשתמש; (ג) המשתמש הפר את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות ו/או ביצע שימוש בלתי חוקי תוך שימוש באתר ו/או ביצע מעשה כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה באמצעות האתר ו/או תוכנו; (ד) המידע נדרש לצורך שיפור השימוש באתר ו/או לצרכים סטטיסטיים, ניתוח ובקרה הנעשים על ידי צד שלישי שאינו החברה; (ה); במכירה ו/או העברת זכויות החברה לצד שלישי; (ו) על פי הסכמה מפורשת ו/או דרישה של המשתמש; (ז) בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה; (ח) במקרה בו מסירת המידע נדרשת על מנת להעניק למשתמש שירות אשר ביקש המשתמש לקבל באמצעות האתר; ו- (ט) החברה סברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק לגופו או לרכושו של המשתמש ו/או של כל צד שלישי.
  6. שימוש באתר על ידי המשתמש מהווה אישורו לכך שהחברה תהא רשאית לפנות אל המשתמש בכל אמצעי תקשורת לרבות פקס, טלפון, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע"פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר (גם בדרך של דיוור ישיר), בכל עניין הקשור בפרסומות בקשר לאתר ו/או לתכניו, עדכונים, חומר שיווקי וכיו"ב. הסכמה זו ניתנת לביטול על ידי המשתמש בכל עת על ידי מסירת הודעה בכתב לחברה באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעות במדיניות פרטיות זו.
  7. בהתאם לדין המשתמש רשאי לעיין במידע אשר נאסף על ידי החברה אודות המשתמש ולבקש מהחברה לתקן מידע כאמור ככל שהינו דורש תיקון, בשל אי דיוקו או שלמותו.
  8. שימוש בעוגיות (cookies): 

לצורך המטרות הקבועות במדיניות פרטיות זו, החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות"(cookies) . עוגיות הינן קבצים אשר נועדו לשמור באופן אוטומטי מידע שנוצר על ידי המשתמש בעקבות שימושים שביצע באתר באמצעות הדפדפן בו המשתמש עושה שימוש, לרבות זיהוי כתובת ה- IP, וסוג הדפדפן, שמירת סיסמאות, מדידת השימושים של המשתמש באתר – הנועדים בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, לצרכים מסחריים של החברה ולשם ביצוע ניתוחים סטטיסטיים בקשר עם שימוש המשתמש באתר. 

מידע שייאסף אודות המשתמש בגין שימוש בעוגיות, ייחשב למידע אודות המשתמש אשר המשתמש מתיר לחברה לעשות בו שימוש בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו.

 1. סיכונים ואחריות 
  1. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים בכדי לשמור ככל האפשר על סודיות, פרטיות המשתמש ואבטחת המידע המצוי באתר ובמאגרי המידע של החברה, כי השימוש באתר כרוך בסיכונים, וכי אין באמצעים שננקטים על ידי החברה בכדי למנוע לחלוטין גישה בלתי מורשית למידע המצוי במאגרי המידע של החברה, לרבות מידע אודות המשתמש.
  2. המשתמש מודע לכך כי החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לחסינות מלאה מפני פריצות לאתר ו/או למאגרי המידע של החברה, וגישה בלתי מורשית למידע המצוי במאגרי המידע של החברה, וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל פריצות לאתר ו/או למאגר המידע של החברה וחשיפה בלתי מכוונת של מידע אודות המשתמש.
  3. השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בגין שימוש כלשהו באתר על ידי המשתמש ו/או באם מידע אודות המשתמש יאבד ו/או אם יבוצע בו שימוש לא מורשה. כמו כן החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום אופן ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, אשר נגרם ו/או יגרם כתוצאה מביצוע פעולות באתר שלא על פי תנאי השימוש. 
  4. המשתמש מסכים לפצות ו/או לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לה ו/או לכל משתמש אחר באתר בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מהשימוש באתר על ידי המשתמש באופן שאינו מורשה על ידי החברה. 
  5. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת מדיניות פרטיות זו, כולה או חלקה, כפי שיפורסם באתר לאחר שינוי כאמור אולם ללא הצורך במסירת הודעה למשתמש. המשתמש נדרש להתעדכן בשינויים שבוצעו במדיניות פרטיות זו מעת לעת. 
  6. דרכי ההתקשרות עם החברה בקשר עם האתר ומדיניות פרטיות זו, הינם פניה באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת office@plantis.co.il.

תאריך עדכון אחרון של מדיניות פרטיות זו: _______________

צריכים עזרה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן