תנאי שימוש

אתר האינטרנט של פלאנטיס אגרו

 1. כללי 
  1. השימוש והגלישה, לרבות צפייה בתכנים ו/או כל פעולה אחרת המוצעת באתר אינטרנט זה, שכתובתו www.plantis.co.il  ("האתר") אשר מופעל והינו בבעלות של חברת פלאנטיס אגרו בע"מ ח.פ 516225216 מהיישוב קשת ("החברה"), כפופים לתנאי השימוש שיפורטו להלן ולהסכמת כל אחד מהמשתמשים באתר ("המשתמש") להיות כפוף לכלל תנאי שימוש אלו המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). לפיכך המשתמש נדרש לקרוא היטב את תנאי השימוש שיפורטו להלן לפני השימוש באתר ולוודא כי הבין את מלוא התנאים הכלולים בהם וכי הינו מסכים להם.
  2. דרכי ההתקשרות עם החברה בקשר עם האתר, לרבות בקשת משתמש להסרת פרטיו ממאגר המידע של החברה, הינם פניה באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת office@plantis.co.il 
  3. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר תוך שימוש במספר אמצעים אלקטרוניים כגון מחשב נייד, טאבלט ומכשיר סלולארי, ותנאי השימוש יחולו על כל שימוש של המשתמש באתר בכל מכשיר שהוא. על אף האמור, החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה חף מתקלות טכניות (לרבות בשל תחזוקה שוטפת של האתר) ולמשתמש לא תהא כל טענה בעניין כאמור. 
  4. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תנאי שימוש אלו, כולם או חלקם, וכן את מבנה האתר ו/או התכנים המופיעים בו, לרבות שינוי ו/או הפסקת פעילות האתר, כולה או חלק מהפעולות המתאפשרות לביצוע באתר ו/או השירות המוצע בו, כפי שיפורסם באתר לאחר שינוי כאמור אולם ללא הצורך במסירת הודעה למשתמש. לפיכך, המשתמש נדרש מפעם לפעם להתעדכן בשינויים שבוצעו (ככל שבוצעו) בתנאי השימוש. 
  5. כל האמור בתנאי השימוש הינו כחוזה משפטי לכל דבר וענין, והינו הבסיס המשפטי היחידי שיחול בין המשתמש לבין החברה, כל עוד לא הוסכם אחרת בין החברה לבין המשתמש. כל פעולה באתר על ידי המשתמש כפופה לתנאי שימוש אלו וכפופה להסכמתו של המשתמש לכלל תנאי השימוש.
  6. עצם שימוש המשתמש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא קרא והבין את תוכן ומשמעות תנאי השימוש, כי הוא מסכים באופן מוחלט וללא הסתייגות לכל הוראות תנאי השימוש וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה בקשר לתנאי השימוש ותחולתם על המשתמש. במידה שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש במלואם, הינו מתבקש לחדול מהשימוש באתר ללא דיחוי. 
  7. לצרכי נוחות בלבד, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר ובלשון יחיד, אולם יחול על גברים ונשים כאחד, ובדומה ליחיד ולרבים כאחד. כמו כן תנאי השימוש יחולו על המשתמש, בין אם מדובר על יחיד ובין אם מדובר בתאגיד או גוף משפטי אחר.
 1. השימוש באתר
  1. המשתמש מתחייב לבצע שימוש באתר ו/או במידע המופיע באתר לשימושו האישי והפרטי בלבד, ושלא לעשות באתר ו/או תוכן המופיע בו שימוש לכל מטרה שהיא אשר לא הוסכמה על ידי החברה מראש ובכתב. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס, לשחזר, לפרסם או להעביר את התוכן המצוי באתר ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ולא לעשות שימוש מסחרי בתוכן האתר. כמו כן המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר ו/או בתכניו לצורך שימוש שאינו מותר בדין (לרבות שימוש המפר זכות קניין רוחני, כגון זכויות יוצרים).
  2. חל איסור מוחלט לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכנו, או לאפשר לאחרים לעשות שימוש כאמור, לרבות למטרות בלתי חוקיות או שעלול לגרום לנזק לרבות פגיעה בקניין רוחני ו/או בפרטיות ו/או בשם הטוב של כל צד שלישי, לרבות על ידי איסוף מידע אודות משתמשים.
  3. החברה רשאית למנוע גישה לאתר ו/או ביצוע כל פעולה באתר על ידי משתמש ללא כל התראה, במקרה בו לדעת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, המשתמש הפר את תנאי השימוש, לרבות על ידי ביצוע שימוש בלתי ראוי באתר ו/או בתכניו, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בקשר עם מניעת הגישה ו/או השימוש של המשתמש באתר . 
  4. שימושו של המשתמש באתר ו/או בתכניו מהווה הצהרה של המשתמש לכך שהינו מעל גיל 18 שנים וכי הינו כשיר מבחינה משפטית לגשת לאתר ולעשות בו שימוש. על אף האמור, ככל שגיל המשתמש אינו 18 ומעלה ו/או ככל שאינו בעל כשירות משפטית לגשת לאתר ולעשות בו שימוש, השימוש באתר הינו כפוף לקבלת אישור האפוטרופוס של המשתמש לתנאי השימוש במלואם ובכל מקרה כפוף להוראות הדין. השימוש באתר מהווה את אישור המשתמש לכך שהתקבל אישור כאמור ובכל מקרה בו לא התקבל אישור כאמור, המשתמש נדרש שלא להשתמש באתר ו/או תכניו ולחדול מהשימוש בו ללא דיחוי. 
 1. מטרת האתר
  1. מטרת האתר הינה לחשוף בפני המשתתפים את החברה ואת תוצריה.
  2. במסגרת האתר המשתמש יוכל:
   1. להיחשף למידע אודות החברה, פיתוחיה, שותפויות של החברה, חוות הריבוי והגידול של החברה וצוות העובדים של החברה. 
   2. להיחשף למידע אודות תוצרי חוות הגידול של החברה – תפרחות ושמנים, וכן להיחשף למידע שתפרסם החברה בקשר לבדיקות שבוצעו על ידי החברה בהתאם לדרישות היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות ("היק"ר").
   3. לקרא כתבות, מאמרים ומחקרים המפורסמים באתר.
   4. להיחשף למידע אודות הנהלים להוצאת רישיון לשימוש בקנאביס רפואי, מידע לגבי יעילות השימוש, חוות דעת ממטופלים ועוד. 
   5. ליצור קשר עם החברה לצורך בירור בתי מרקחת בעלי רישיון כדין המוכרים את מוצרי החברה.
   6. ליצור קשר עם החברה לצורך קבלת שירות לקוחות בקשר עם מוצרי החברה.
   7. ליצור קשר עם החברה לטובת רכישת מוצרי החברה. 
 1. קניין רוחני
  1. השימוש באתר מהווה הצהרה מצד המשתמש לכך שהינו מכיר בכך ומודע לזה שכל מידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו, לרבות תכנים, מידע, פרסומים, דירוגים, שמות, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו), בסיסי נתונים, קוד מקור, עיצוב האתר וכל חומר אחר הינם רכושה הבלעדי של החברה (או של צד שלישי אשר נתן לחברה זכות שימוש) וכי לחברה ו/או מי מטעמה שמורות זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות בקשר עם האתר ותכניו. 
  2. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע המצוי באתר כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות תכני האתר ובמהימנותו או בכבוד כל צד שלישי או בשמה של החברה כבעלת זכויות הקניין הרוחני באתר. 
 1. סיכונים ואחריות 
  1. כל שימוש באתר ו/או במידע המופיע באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל פעילות חוקית ו/או בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, בגין שימוש באתר ו/או בתכניו על ידי המשתמש ו/או כל גורם אחר שאינו מטעם החברה. 
  2. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים, אולם אין בכך המלצה לגשת אליהם, ומובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות לתקינות הקישורים לאתרים האמורים ו/או לתכנים המוצגים בהם. ביקורו של המשתמש באתרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים עשויים להיות כפופים לתנאי השימוש המפורסמים באתרים אלו.
  3. כל התכנים ועצם השימוש באתר מיועדים לשימושו האישי והפרטי של המשתמש בלבד. השימוש באתר ובתכניו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. 
  4. חלק מהתכנים המופיעים באתר תלויים בצדדים שלישיים זולת החברה ועל כן החברה מודיעה בזאת כי אינו בהכרח מהווה מידע מדויק אלא מבוסס על הערכות החברה. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל נזק ו/או הוצאה ישירים או עקיפים שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בגין הסתמכות על האתר ו/או תכניו.
  5. תכני האתר מיועדים לשימוש המשתמש ולנוחיותו כפי שהם מוצגים באתר ("As Is") והחברה אינה אחראית כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו בשל אי יכולתו לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו מכל סיבה שתהא. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת שהתכנים המוצגים באתר יהיו נכונים ומדויקים, אולם החברה לא תישא בכל אחריות לגבי טעות ו/או אי נכונות התוכן המוצג באתר. 
  6. ייתכן שבאתר יוצג מידע בקשר עם מוצרים ו/או הדרכות ו/או הכוונות ו/או מידע אחר בנוגע למוצרי קנאביס רפואי על כל גווניו ותכשיריו. המשתמש מצהיר כי הינו מודע לכך שכל המידע המוצג באתר הינו למטרת ידע כללי בלבד ואינו מהווה או מתיימר להוות ייעוץ רפואי / מקצועי כזה או אחר וכי אין במידע המוצג באתר להוות תחליף לקבלת ייעוץ רפואי מאת רופא מוסמך ו/או ייעוץ מקצועי אחר. 
  7. המשתמש מסכים לפצות ו/או לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה ו/או לכל משתמש אחר בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות משימוש בלתי חוקי ו/או בניגוד לתנאי השימוש שביצע המשתמש באתר. 
 1. שונות
  1. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה על פי תנאי השימוש, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך בהסכמת המשתמש וללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש בקשר לכך. המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי השימוש, כולן או מקצתן, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת החברה לכך מראש ובכתב. 
  2. על תנאי השימוש וכל עניין הקשור בהם, לרבות פרשנותם ו/או הפרתם ו/או תוקפם יחולו באופן בלעדי ומוחלט דיני מדינת ישראל. 
  3. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל מחלוקת ו/או בכל הנוגע לתנאי השימוש תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו.
  4. היה ותנאי אחד או יותר מתנאי שימוש אלו אינו תקף על פי הדין החל, לא תהא בעובדה זו כדי להשפיע על תקפות יתר תנאי השימוש.
  5. לכל בירור נוסף בקשר לתנאי השימוש ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בימים באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת office@plantis.co.il
  6. את מדיניות הפרטיות של האתר ניתן למצוא בקישור הבא: _______________.

תאריך עדכון אחרון של תנאי השימוש: _______.

צריכים עזרה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן